Privacyverklaring

Karin Bijles Centrum, gevestigd aan de Bataviastraat 24-bg, 1095 ET, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bataviastraat 24-bg, 1095 ET, Amsterdam, 020-8914230

P.G.H. van de Kuit is de Functionaris Gegevensbescherming van Karin Bijles Centrum. Hij is te bereiken via peter@karinbijlescentrum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Karin Bijles Centrum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld mondeling, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Om onze bijlessen te kunnen leveren verwerkt Karin Bijles Centrum de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Om de voortgang van onze leerlingen te kunnen monitoren maken we notities van lessen en bewaren toetsuitslagen die u ons zelf geeft. Dit heeft als enige doel om het begrip van de leerling te doen toenemen in een correcte gradiënt.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@karinbijlescentrum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Karin Bijles Centrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten aan u te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming

Karin Bijles Centrum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Karin Bijles Centrum) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Karin Bijles Centrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > 7 jaar > Factuurgegevens moeten we 7 jaar bewaren.
 • Personalia > 7 jaar > Factuurgegevens moeten we 7 jaar bewaren.
 • Adres > 7 jaar > Factuurgegevens moeten we 7 jaar bewaren.
Delen van persoonsgegevens met derden

Karin Bijles Centrum deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Karin Bijles Centrum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Karin Bijles Centrum uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw toestemming.

Categorie: Nieuwsbrieven
Naam: Laposta
Doel: Versturen van nieuwsbrieven en verjaardagsmail
Gegevens: Naam, email adres en geboortedatum

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Karin Bijles Centrum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook pixel
Functie: Analysehulpmiddel waarmee de effectiviteit van Facebook advertenties gemeten wordt en inzicht geeft in de acties die mensen uitvoeren op de website met als doel de advertenties te optimaliseren
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Karin Bijles Centrum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de  persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@karinbijlescentrum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Karin Bijles Centrum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Karin Bijles Centrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@karinbijlescentrum.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze privacy verklaring

Openingsdagen- en tijden

In de schoolvakanties zijn wij ook open!

Bijles (beide locaties):
maandag: 14:00 – 21:00
dinsdag: 14:00 – 21:00
woensdag: 12:00 – 21:00
donderdag: 14:00 – 21:00
vrijdag 14:00 – 21:00
zaterdag: 09:30 – 18:30
zondag: 09:30 – 18:30
Groepslessen in Oost:
woensdag: 13:00 – 17:00
donderdag: 17:00 – 19:00
vrijdag: 15:00 – 18:00
zaterdag: 09:30 – 12:30
13:00 – 16:00
© Copyright - Karin Bijles Centrum